a
มาเต็มๆ ดูให้เต็มจอ!
หน้าแรกข่าวทั่วไปยื่นหนังสือผู้ตรวจการณ์แผ่นดินขอบารมี 2 ศาลวินิจฉัยคำสั่งมาตรา 44 ให้จีนสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่

ยื่นหนังสือผู้ตรวจการณ์แผ่นดินขอบารมี 2 ศาลวินิจฉัยคำสั่งมาตรา 44 ให้จีนสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่

ยื่นหนังสือผู้ตรวจการณ์แผ่นดินขอบารมี 2 ศาลวินิจฉัยคำสั่งมาตรา 44 ให้จีนสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ไปที่ “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”  เมี่อตอนเช้าวันที่ 19 มิ.ย.2560  ยื่นหนังให้   นายฐนภณ ธนวชิรนนท์ เจ้าหน้าที่สืบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับ  โดยในหนังสือขอให้ผู้ตรวจการฯตรวจสอบ  และเสนอเรื่องความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ   และศาลปกครองวินิจฉัยว่า

 

คำสั่งคสช.ที่ 30 /2560 กรณีเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงชาวกรุงเทพ-นครราชสีมา มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวระหว่างมอบหนังสือว่า สาเหตุที่สมาคมฯเข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากเห็นว่าการออกคำสั่งมาตรา 44 ฉบันี้  มีผลต่อเอกราชอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความมั่นคงของรัฐ   ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 52 ประกอบมาตรา 26 ดังนี้

1.การก่อสร้างรถไฟฯดังกล่าวโดยให้การพัฒนาที่ดินด้านข้าง ๆละ150 เมตรตลอดเส้นทางเป็นของชาวจีน เข้าข่ายทำให้ไทยสูญเสียอธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ

2.คำสั่งคสช.ดังกล่าวยังได้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายปกติไม่น้อย 7 ฉบับในเรื่องเกี่ยวกับการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบว่าด้วยพัสดุ ทั้งที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์เรื่องการสร้างความโปร่งใส แต่การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเท่ากับไม่เคารพกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุล

  1. การคำสั่งดังกล่าวไม่สอดคล้องหลักการการใช้อำนาจตามม. 44 ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ 2557 ที่กำหนดให้คสช.ใช้อำนาจออกคำสั่งเฉพาะกับเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงเท่านั้น แต่กรณีรถไฟความเร็วสูงเป็นเรื่องเศรษฐกิจ นอกจากนี้การออกคำสั่งยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 60 มาตรา 265 อีกด้วย

4.เรื่องดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายเป็นเรื่องการทำสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 178 ที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา การมาใช้อำนาจตามม. 44 ออกคำสั่งจึงน่าจะเป็นการกระทำที่ก้าวล่วง หากสนช.ยกเว้นไม่ดำเนินการก็เท่ากับไม่รักชาติรักแผ่นดิน อย่างไรก็ตามหากผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบแล้วพบว่ากรณีการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศจีนก็ขอให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามมาตรา 221 ด้วย

 

ทั้ง 4 ประเด็นนี้น่าจะเพียงพอที่ผู้ตรวจฯจะใช้อำนาจหน้าที่ยื่นเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง เพราะคำสั่งคสช. มีศักดิ์เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ   เมื่อรัฐธรรมนูญปัจจุบันใช้บังคับ คสช.จะใช้อำนาจเหมือนปกติที่ผ่านมาไม่ได้แล้ว รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะมาคิดกัน แต่มีการเจรจากันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องออกคำสั่งเพื่อมาลดขั้นตอนวิธีการในการดำเนินการ

 

Matemnews.com 

19 มิถุนายน 2560

 

 

แชร์ให้:
ให้เรทติ้ง
ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com